Świadectwa Energetyczne

Oferujemy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali, które podlegają zbytowi lub wynajmowi.

9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która reguluje m.in. zasady funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej.

 Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku poprzez nowelizacją prawa budowlanego. Przyjęta właśnie ustawa wprowadza pewne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach i ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 Zgodnie z obowiązującą ustawą właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nowe przepisy znoszą jednak obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego dla domów budowanych na własny użytek. Nowe przepisy mają natomiast zwiększyć popularność świadectw charakterystyki energetycznej na rynku wtórnym, który dotychczas był pod tym względem mało aktywny.

 W aktualnie obowiązujących przepisach przewidziano, że momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie wspomnianych 2 miesięcy, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

 W ustawie przewidziano także, że jeśli dla nieruchomości zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, to zbywca (lub podmiot działający na jego zlecenie) ma obowiązek podać w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

 Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów użyteczności publicznej – dokładniej budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w widocznym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa.

 Ponadto ustawodawca przewidział m.in. wprowadzenie możliwości wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zarówno metodą obliczeniową, jak również bazując na rzeczywistym zużyciu energii, rozszerzenie katalogu osób uprawionych do sporządzania tego typu dokumentów oraz zapewnienie kontroli poprawności ich wykonania. Zapisy nowej ustawy wprowadzają także zmiany w zakresie obowiązkowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.